Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Biológia pre maturantov BIO-M
Cvičenia z chémie CVC
Cvičenia z matematiky CVM
Dejepis DEJ
Dejepis pre maturantov DEJ-M
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Fyzika pre maturantov FYZ-M
Geografia GEG
Geografia pre maturantov GEo-M
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Chémia pre maturantov CHE-M
Informatika INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Matematika MAT
Matematika pre maturantov MTM
Matematika pre maturantov MAT-M
Náboženská výchova NAV
Náuka o spoločnosti NOS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk pre maturantov NJM
Nemecký jazyk pre maturantov NJM
Občianska náuka OBN
Občianska náuka pre maturantov ONT
Občianská náuka pre maturantov OBN- M
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z geografie SEG
seminár z chémie SEC
Seminar z občianskej náuky SEY
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie Spr
Športová príprava SRL
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Základy športovej prípravy ZSP

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromné športové gymnázium - ELBA, Smetanova 2, Prešov
    Smetanova 2, 08 005 Prešov
  • +421 51 7714999

Fotogaléria